29 September 2020

Algemene Verkoops Voorwaarden

Afwijkingen zijn enkel inroepbaar middels schriftelijke bevestiging van onze kant, zelfs komen ze voor op documenten die uitgaan van de klant of een derde. In het geval van een afwijking blijven deze voorwaarden van toepassing voor alle punten waarvoor geen uitdrukkelijke afwijking geldt. Indien de klant de factuur vernietigt of de uitvoering van de aangenomen werken verhindert en/of onmogelijk maakt zal hij ten titel van schadevergoeding aan Pelgrims Vincent een bedrag verschuldigd zijn gelijk aan 50 % van het totaal der factuur.

Voorbehoud van eigendom

Pelgrims Vincent behoudt zich het recht van eigendom voor van de goederen die in het kader van dit aannemingscontract bij de klant wordt geplaatst dan wel geleverd en dit tot volledige betaling ervan. De klant draagt het risico van de aan hem geleverde of geplaatste goederen vanaf deze levering en/of plaatsing. De klant draagt vanaf dat tijdstip de volledige aansprakelijkheid over deze goederen en is verantwoordelijk voor elke beschadiging of vernieling ervan, zelfs indien deze voortvloeit uit overmacht of toeval.

Plaats van levering

De levering, plaatsing dan wel overname van de goederen wordt geacht te gebeuren op de plaats door de klant aangegeven en dewelke opgenomen is in de ondertekende offerte van Pelgrims Vincent

Klachten

Alle opmerkingen betreffende een factuur moeten binnen de 8 kalenderdagen na factuurdatum bekend gemaakt worden aan Pelgrims Vincent middels een aangetekend schrijven, tijdstip waarna er geen klachten meer aanvaard worden.

De betaling

De betaling van de factuur dient binnen de 8 dagen te gebeuren. De facturen zijn contant  of per overschrijving betaalbaar. De eerste wanbetaling door de klant geeft Pelgrims Vincent de mogelijkheid om de overeenkomst met de klant met onmiddellijke ingang de beëindigen onverminderd het recht van Pelgrims Vincent op schadevergoeding dewelke zij hierdoor oploopt en die verhaalbaar is op de klant.

Bij gebrek aan betaling door de klant op de vervaldag wordt de vordering van Pelgrims Vincent opzichtens de klant onmiddellijk en van rechtswege opeisbaar zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling.

Boetes

Facturen dewelke na 8 dagen na de factuurdatum onbetaald blijven geven automatisch en zonder voorafgaande ingebrekestelling aanleiding tot een verwijlintrest van 10 % per jaar, te rekenen vanaf de factuurdatum. Bij wanbetaling zal - als forfaitaire schadevergoeding voor de schade veroorzaakt door het uitblijven van betalingen - een vergoeding verschuldigd zijn waarvan het bedrag 10 % op de verschuldigde som zal belopen .

Verantwoordelijkheid van de partijen

Het materiaal van Pelgrims Vincent  is enkel gedekt voor de eigen burgerrechtelijke exploitatieaansprakelijkheid. De klant is verantwoordelijk voor het toezicht op en de bescherming van de geleverde en/of geplaatste materialen vanaf het ogenblik van hun levering of plaatsing. De klant neemt alle maatregelen om het materiaal in goede staat te houden om daden van vandalisme of diefstal te verhinderen. De klant neemt ook alle nodige maatregelen om het goed te beschermen tegen brand, regen, hagel, sneeuw en stormen in het algemeen.